globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Politiske partier.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig verden uten fattigdom, en verden i fred og i økologisk balanse, hvor menneskene er frie og likestilte og har innflytelse over sine livsvilkår. Vi er et sosialdemokratisk parti, og bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet:
Frihet fra fattigdom og undertrykkelse, og frihet til utfoldelse av skapende evner og muligheter.
Like rettigheter og plikter for alle, og like muligheter uansett sosial bakgrunn, kjønn religion eller etnisk opprinnelse.
Solidaritet med mennesker over hele verden, og med kommende generasjoner.

Demokratene
Demokratene tar i sitt politiske arbeid utgangspunkt i et kristent verdigrunnlag og et demokratisk samfunn, hvor partiet vil arbeide for innbyggernes rettigheter og velferd, samt sterk reduksjon av skatter og avgifter. Demokratene vil i sitt politiske arbeid skape gode levekår for alle generasjoner i Norge, med særlig vekt på de vanskeligstilte.

Det Liberale Folkepartiet
DLF er et liberalistisk parti som bygger på opplysningstidstradisjonen, den sekulære vestlige kulturarven og vestens verdier. Dette innebærer: Troen på fremskrittet og fornuften, og retten til å søke lykken. Vesten står for frihet og sivilisasjon, mot barbari og ufrihet. Dette er vestens kjerne. Et sivilisert samfunn er et samfunn preget av at sosialt samkvem er basert på respekt for individers rettigheter og fravær av initiering av tvang. DLF står for disse verdiene og denne kulturen i en eksplisitt og rendyrket form.

Det Politiske Parti
Det Politiske Parti bygger sin politikk på frihet, likhet og politikk. Vi skal være Norges mest frittalende parti, og det skal bortimot aldri herske noen tvil om hvor Det Politiske Parti står i enkelte saker. Det Politiske Parti står blant annet for: God helse, lite kriminalitet, sterk økonomi, kultur, miljø, teknologi og utdanning.

Direkte-Demokratene
Demokrati betyr folkestyre. Det har imidlertid fram til nå vært en praktisk umulighet å la folket selv være med å ta alle avgjørelser direkte. Derfor velger vi gjennom stortings-, fylkes- og kommune-valg representanter som skal ivareta våre interesser. En slik representativ demokratisk løsning kan i beste fall kalles et indirekte demokrati. Med direkte demokrati er målet å la folket selv avgjøre de politiske spørsmål.

Familiepartiet
Et parti med en definitiv NY KURS hvor dine forslag er velkommen. Partiet som tar behovet for forandring og nødvendigheten av å skifte kurs på alvor og våger å ta de nødvendige oppgjør med autoritetene, likegyldigheten og den voksende egoismen og grådighets kulturen.

Folkepartiet
Kampen for folkestyre danner grunnlaget for FOLKEPARTIET. Idealene frihet og rettferdighet er partiets bærende elementer. FOLKEPARTIET skal være en koalisjon mellom bønder, håndverkere, funksjonærer og intellektuelle arbeidere. FOLKEPARTIET skal være en organisasjon på tvers av klasseskiller og snevre gruppeinteresser. FOLKEPARTIET er et ideparti.

Fremskrittspartiet
Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet. Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse.

Høyre
Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å treffe gode beslutninger for seg selv, sine nærmeste og for samfunnet. Fortsatt er det hindringer for at folk skal kunne velge de løsningene som passer best for seg og sine.

Kristelig Folkeparti
KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Krf`s verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og de ti bud. Dette verdigrunnlaget kommer til uttrykk i Bibelen.

Kystpartiet
Kystpartiet skal være et parti for hele folket med grunnfeste i de kristne verdier. Partiet setter seg som mål å bevare et fritt og selvstendig samfunn, eid og styrt av norske innbyggere. Vi vil arbeide for at nasjonale naturresurser, eiendommer, industri og nøkkelbedrifter ikke blir solgt ut av landet bit for bit, slik at vi til slutt blir eid av globale kapitalinteresser. Kystpartiet vil motarbeide sentralisering, og den gradvise nedbygging av distrikt Norge.

Miljøpartiet De Grønne
Grønt er den yngste fargen på det politiske fargekartet, og bidrar til å sprenge den tradisjonelle partiskalaen ved å hente impulser både fra "venstre" og "høyre". De Grønne ønsker å presentere et annet verdensbilde, et verdensbilde som ikke er ensporet og rettvinklet, men organisk sammenvevd. Andre mennesker, andre kulturer og andre livsformer er i et grønt perspektiv ikke konkurrenter; de er medskapninger hvis velvære fremmer vårt eget velvære.

Nasjonal Alliansen
Ingen info tilgjengelig på nettet.

Naturlovpartiet
Ingen info tilgjengelig på nettet.

Norges Kommunistiske Parti
Målet for Norges Kommunistiske Partis virksomhet er et rettferdig, bærekraftig framtidssamfunn - kommunismen. I dette samfunnet skal menneskene selv skape seg en verden fri fra materiell nød, fri fra enhver økonomisk utbytting og fri fra all diskriminering på grunn av kjønn, tro eller etnisk tilhørighet. I dette samfunnet skal det ikke finnes politisk eller kulturell undertrykking. Kommunismen vil være en samfunnsform preget av sosial likhet og fri individuell utfoldelse, en samfunnsform der menneskene i fellesskap er herre over sine egne arbeids -og livsvilkår.

Pensjonist-partiet
Pensjonistpartiet er et politisk parti for hele befolkningen, med en visjon om å kjempe i fremste rekke for å bedre leve- og livsvilkårene for de svakeste grupper i samfunnet.

Rød Ungdom
Samfunnet kunne sett helt annerledes ut: Vi kunne hatt fire timers arbeidsdag, vi kunne avskaffet all arbeidsløshet og nød, vi kunne hatt gratis kollektivtransport, vi kunne hatt internett på hver eneste skolepult, vi kunne hatt gratis boliger for ungdom. Kapitalismen vil nekte oss denne framtida. Derfor vil vi at du skal bli med og kjempe for et sosialistisk folkestyre.

Rød Valgallianse
Det norske samfunnet er i rask omforming. Borgerskapet med NHO og regjeringa i spissen angriper rettighetene arbeiderbevegelsen har opparbeidet gjennom mer enn ett århundre. Uthuling av normalarbeidsdagen, bruk av overtid, deltidsarbeid og løse ansettelsesforhold øker stadig i omfang. Arbeidsmiljølov, sykelønnsordning, AFP, oppsigelsesvern, forhandlingsvern og tariffavtaler er under pågående angrep. Samfunnsmessige løsninger, velferdsordninger og folks allmenne retter er også gjenstand for angrep. EØS-avtalen er brekkstanga. Offentlig sektor raseres for å legge til rette for de som vil tjene penger på det som har vært fellesordninger og velferdsgoder. Det samme er i ferd med å skje med trygdeordningene. Bare gjennom folkelig mobilisering og faglig og politisk kamp kan arbeiderklassen forsvare tilkjempa rettigheter og snu denne utviklinga.

Senterpartiet
Senterpartiet vil at Norge skal bygge framtida si på de kristne grunnverdiene, humanistiske verdier i pakt med disse, og et levende folkestyre. Vi lever i et vidstrakt land hvor by og bygd må spille på lag for å skape bosetting, arbeidsplasser, utdanning og kultur. Vi har tradisjon for nærhet i små, oversiktlige enheter, Vi har tradisjon for å tenke fellesskap både i det sivile liv og gjennom et godt utviklet velferdssamfunn. Vi har også tradisjon for folkelig styring og internasjonal solidaritet. Mye tyder på at enkelte ikke lenger ser verdien i disse tradisjonene. Det blir større enheter, mer marked og mindre folkestyre. Senterpartiet vil kjempe for å ta vare på det beste ved Norge, som en forutsetning for å utvikle et mer oversiktlig, mer solidarisk og mer demokratisk samfunn lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sosialistisk Venstreparti
SV er et sosialistisk parti. SV vil en verden hvor samarbeid erstatter maktbruk og krig. SV vil en verden bygd på fellesskap og solidaritet. SV vil et Norge der folks behov bestemmer prioriteringene. SV er et miljøparti. SV vil at miljøhensyn skal gjennomsyre alle politikkområder. SV er et feministisk parti. SV vil ha et samfunn der alle mennesker er likeverdige, der makt og ressurser ikke fordeles etter kjønn, og der kjønnsrollene ikke begrenser enkeltindividets frihet. SV vil et samfunn hvor vi sammen kan møte vår tids store utfordringer. Menneskene må stå sammen i kampen for frihet, fred, arbeid til alle, miljøet, rettferdig fordeling og likestilling.

Venstre
Venstre vil ha et sosialliberalt Norge. Mer frihet og mer ansvar gir et bedre fellesskap. Utgangspunktet er det enkelte menneske, ikke grupper eller klasser. Økt frihet gir nye muligheter for menneskelig vekst. Samtidig må vi finne gode fellesskapsløsninger som tar vare på både friheten og ansvaret. Dette er Venstres grunnidé: Personlig frihet og sosialt ansvar.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla


[CaRP] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)