globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Verdifullt justissamarbeid med Polen
Polen er største mottaker av EØS-midler, og justissektoren er et av de prioriterte områdene. I dag besøkte statssekretær Vidar Brein-Karlsen Warszawa for politiske samtaler med fokus på kriminalomsorg.

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (6/2014)
Nyhetsbrev fra vår samferdselsråd i Brussel.

Enighet om styrket innsats for verdens naturmangfold
- Jeg vil gå inn for at arbeidet med å sikre verdens naturmangfold blir en del av FNs nye bærekraftsmål, sier utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det internasjonale toppmøtet om naturmangfold i Sør-Korea.

Klima + Vekst = Sant
Forsking og innovasjon er sentralt om vi både skal sikre ei klimavenleg framtid og framleis ha økonomisk vekst. Det var hovedbodskapet på ein konferanse på Noregs Hus i Brussel 10. oktober.

Statsråd Sanner vitjer Oppland
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal holde innlegg på høstkonferansen til KS i Hedmark og Oppland torsdag 23. oktober.

-Syv departementer står sammen om den nye oppfølgingsplanen for veteraner
Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet åpnet Veterankonferansen i Tromsø 21. oktober 2014. Her er åpningsinnlegget hans.

Høring av utkast til ny postlov
Samferdselsdepartementet har sendt på høring utkast til ny postlov og postforskrift. Høringsfristen er 26. januar 2015.

Orientering om endringer i adopsjonsloven - Flytting av utredningsansvaret fr...

Nødvendige grep for å sikre et godt posttilbud
- Det har over mange år vært registrert kraftige fall i antall postsendinger, og støttenivået har økt betydelig. Det skaper en stadig vanskeligere situasjon for Posten Norge AS. Regjeringen ønsker derfor å redusere antall omdelingsdager fra seks til fem. Dersom lørdagsomdelingen avvikles, vil statens behov for støttekjøp fra Posten reduseres med anslagsvis 400 millioner kroner, sier...

Paneldebatt om oljeutvinning i nord
Olje- og energiministeren deltok i paneldebatt i på Fremtiden i våre henders frokostmøte om oljeutvinning og miljø i nord.

Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene
Proba samfunnsanalyse og Damvad har levert rapporten ? Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene ? med søkelys på samhandlingen med NAV?, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Tale til landsmøtet i Industri Energi

Landbruk i hele landet
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå besøkt landbruket i alle landets fylker. - Satsingsviljen er stor i det norske landbruket, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Eurodac-forordningen

Den nasjonale Dialogkonferansen 2014
Den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen for styrka dialog med innvandrarar går av stabelen onsdag 29. oktober 2014.

Forslag til endringer i RLE-faget
Regjeringen vil endre navnet på faget Religion, livssyn og etikk (RLE) til Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Om lag halvparten av undervisningen skal brukes til kunnskap om kristendom.

Høring om endringer i RLE-faget
Departementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret. I tillegg foreslås det krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag og presisering av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Evaluerer kjøpesenterforskriften
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har startet opp en evaluering av dagens kjøpesenterforskrift. Asplan Viak har fått oppdraget og en bredt sammensatt referansegruppe vil følge arbeidet.

Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2014
Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om eit godt grønnsaksmiljø på tvers av fylkesgrensane.

Norsk støtte til flomrammede i Pakistan
- Over tre millioner mennesker er rammet av flom i Pakistan. Regjeringen gir nå fire millioner kroner til Kirkens Nødhjelps innsats for å gi rent vann og sikre sanitærforhold til de flomrammede, sier utenriksminister Børge Brende.

Norsk-tsjekkisk forskningssamarbeid på Svalbard
Visste du at Tsjekkia har fått sin egen forskningsstasjon på Svalbard? Norge og Tsjekkia er enige om å bruke EØS-midler til å styrke forskningssamarbeidet, og klimaforskning er ett av temaene.

Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesekt...
Målet med retningslinjene er å bidra til at den lokale statsforvaltningen i fylket opptrer mest mulig samlet og ensartet i sitt arbeid med kommunene. Dette gjelder også på de områdene der fylkesmannen og øvrig regional statsforvaltning er i kontakt med fylkeskommunen.

Raskere og mer effektiv utbygging av transportsystemet
? Regjeringen vil ha raskere og mer effektiv utbygging av veg og jernbane. Vi vil derfor ha tall og forslag fra våre etater, for å finne ut hvor det er mulig å kutte kostnader i de mange prosjektene som nå er i arbeid eller planlagt.

Lytt til ungdom når nye kommuner skapes
Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester og lokal samfunnsutvikling. Derfor er de unges stemmer viktige i debatten.

Statsråd Lien på Industri Energis landsmøte
Olje- og energiminister Tord Lien holdt innlegg og deltok i debatt under Industri Energis landsmøte i dag.

Brasil er viktig for norsk klippfisk
- Jeg tror få nordmenn er klar over hvor viktig det brasilianske markedet er for norsk fiskerinæring, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun besøkte verdens største marked for klippfisk i Sao Paulo i Brasil.

Foreslår å oppheve kompetanseforskriften
- Med dette forslaget følger vi opp Sundvollen-plattformen. Nettselskaper og kraftprodusenter må kunne organisere seg på en måte som de finner optimalt, slik at krav som ikke er strengt nødvendige for driften kan unngås. På den måten kan også nettselskapenes kostnader og dermed nettleien, som forbrukerne betaler, reduseres. Selskapene må fortsatt ha egne ressurser til å følge opp alt som settes...

Svar på spm. 50 frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete
Auka produktavgift på saft

Inviterte til toppmøte om byutvikling
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og sjefene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla