globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Fordømmer bombeangrep i Egypt
- Jeg fordømmer bombeangrepet i Nord-Sinai i dag, der det rapporteres om minst 25 drepte egyptiske soldater og flere titalls skadde. Dette angrepet går inn i en rekke av alvorlige terrorhandlinger i Sinai og i det øvrige Egypt det siste året, sier utenriksminister Børge Brende.

Høring - Utkast til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for sama...
Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem høringsnotat med forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Forskriften vil unnta visse typer av konkurransebegrensende samarbeid fra virkeområdet til konkurranselovens § 10, blant annet samarbeid hvor leverandørene fastsetter bindende videresalgspriser for forhandlere.

Statsministerens program veke 44
Statsministeren møter denne veka mellom anna sine nordiske og baltiske kollegaer i Stockholm i samband med nordisk-baltisk statsministermøte og Nordisk råds 66. sesjon.

Statsråd Vidar Helgesens program veke 44
Statsråd Helgesen deltek denne veka mellom anna på det første møtet for nordiske Europaministrar i samband med Nordisk ministerråd i Stockholm.

Nærskipsfart og havnestrategi
Transport og logistikk 2014 - Gardermoen, 20. oktober 2014.

Ny Europakommisjon godkjent
Ny Europakommisjon er godkjent med klart flertall av Europaparlamentet og Rådet og tiltrer allerede 1. november. Parlamentshøringene og det politiske spillet var preget av spenning og reell maktkamp. EU-delegasjonen rapporterer.

Nye prosedyrer for innlemmelse av EØS-regelverk
Norge, Island og Liechtenstein har innført nye prosedyrer som skal sikre raskere innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen og dermed like rettigheter og plikter i hele EØS-området.

Fornying og forenkling for bedre innovasjon
Regjeringen tar nå en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge. Målet er å gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

- Kunnskap, kompetanse og verdiskaping i Bergensområdet
Olje- og energiminister Tord Lien møtte torsdag representanter fra næringslivet, utdanningsinstitusjoner og politikere i Bergen. Hordaland har helt siden starten hatt en sentral rolle i utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

68 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen
På møtet i EØS-komiteen 24. oktober ble 68 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om matinformasjon.

Forslag til landsverneplan for Klima- og miljødepartementet ? Høring av Malmp...
Klima- og miljødepartementet legger med dette departementets eiendommer i Røros sentrum, heretter omtalt som Malmplassen og Krutthuset, ut på intern høring.

Fem informasjonsmøter om bestandsmål for ulv og ulvesonen i november
Regjeringen skal i 2015 legge frem en sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. Det skal utarbeides et faggrunnlag som skal ligge til grunn for Stortingets vurdering av saken. I den forbindelse arrangerer Klima- og miljødepartementet fem informasjonsmøter i november.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 44
Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 44, 2014.

Presseinvitasjon: Tilrekneleghetsutvalet legg fram utgreiing
Tilrekneleghetsutvalet overleverer tysdag 28. oktober utgreiinga NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern til Justis- og beredskapsdepartementet.

Gratulerer EU med nytt rammeverk for klima og energi
Regjeringen gratulerer EU med enigheten om en helhetlig og ambisiøs klima- og energipolitikk for perioden 2020 til 2030. - Rammeverket vil få mye å si for EUs konkurranseevne, sysselsetting, og for forsyningssikkerheten for energi i mange år framover, sier statsråd Vidar Helgesen.

Høring av forslag til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer...

Klart for NM i yrkesfag
Mer enn 300 ungdommer fra hele landet setter neste uke kurs mot Trondheim for å konkurrere i sitt fag og for å vise det fram til resten av Norge. Det skal konkurreres i alt fra billakkering og muring til helse, kokkekunst og frisering.

Høring - Endringer i lov om Innovasjon Norge
Denne høringen er en del av en gjennomgang av organiseringen av Innovasjon Norge hvor formålet er å bidra til å videreutvikle Innovasjon Norge til en mer effektiv virkemiddelaktør som er enklere å forholde seg til for kundene.

Investerer i fremtidens bioøkonomi
Borregaards styre har besluttet å investere 225 millioner kroner i et anlegg for produksjon av såkalt mikrofibrillær cellulose.

Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om oppheving av konsesjonslova frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Prop. 7 S (2014?2015) - Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og be...

Kostnader etter terrortrusselen
Regjeringen har i dag fremmet forslag om tilleggsbevilgninger for til sammen 77,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014 for å dekke kostnader ved håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014.

Offisielt fra statsråd 24. oktober 2014
I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om endringer i statsbudsjettet for 2014 som følge av håndteringen av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014, og bruk av skogbrannhelikopter i forbindelse med de mange skogbrannene tidligere i år.

Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 76 fra stortingsr...

Vernepliktige skal vurderes individuelt
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide understreker at hver enkelt som skal sikkerhetsklareres for førstegangstjeneste skal vurderes individuelt.

Høring - forslag til endringer i statsborgerskapsloven- krav om at søkere mel...

Skjerper kravene for å få statsborgerskap
Regjeringen foreslår krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla