globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Høgnivåkonferanse om kvinners rettar i Afghanistan
Mykje er oppnådd for kvinner i Afghanistan, men utviklinga er skjør og jentene i landet har det framleis vanskelegare enn nesten noko annan stad i verda. Dei fryktar å bli gløymt og at framstega deira kan forhandlast bort. Derfor er dagens møte i Oslo svært viktig, sa statsminister Erna Solberg då ho opna konferansen om kvinner i Afghanistan sine rettar saman med utanriksminister Børge Brende.

Speech at symposium on Advancing Women?s Rights and Empowerment in Afghanistan

Solberg åpnet konferanse om kvinner i Afghanistan
- Mye er oppnådd for kvinner i Afghanistan, men utviklingen er skjør og landets jenter har det fremdeles vanskeligere enn nesten noe annet sted i verden. De frykter å bli glemt og at deres fremskritt kan bli forhandlet bort. Derfor er dagens møte i Oslo svært viktig, sier statsminister Erna Solberg.

Samtykke til bevæpning
? For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Dermed imøtekommer jeg Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, sier justis- ...

Forskar ikkje inhabil
I samband med arbeidet med plansaka knytte til Nordic Mining sitt prosjekt om rutilutvinning i Engebøfjellet er det reist habilitetsinnvending mot ein forskar på Havforskingsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har innhenta vurdering frå Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Øker støtten til rene kokeovner i utviklingsland
Matlaging tar liv i mange deler av verden. Hvert år dør over fire millioner mennesker av luftforurensning fra matlaging, oppvarming og parafinlamper. - Regjeringen vil bidra i den globale mobiliseringen for ren matlaging med 268 millioner kroner over fire år, sier utenriksminister Børge Brende.

Nye kjøreregler i Arktis
Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn.

Utdrag frå olje- og energiminister Tord Lien sin kalender for veke 48
Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Semje om makrell
Noreg, Færøyane og EU blei i dag einige om ein trepartsavtale om fordeling og forvaltning av makrell for 2015. Avtaledokument - forvalting makrell Norge - EU 2015

Statsministerens program veke 48
Statsministeren inviterer denne veka mellom anna til møte om skrive- og lesevanskar og møte om hatfulle ytringar.

Samler tidstyver i en database
- Jakten på tidstyver skal skape en enklere hverdag for innbyggerne og gi dyktige medarbeidere mer tid til viktige arbeidsoppgaver, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 1. november mottok Sanner forslag fra statlige etater på tidstyver de mener regjeringen bør fjerne. Nå er alle innspillene samlet i en offentlig søkbar database.

Utdanningskvalitetsprisen for bruk av rollespill i lærerutdanningen
Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2014 på én million kroner går til lærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold for profesjonsverkstedet «As if». Der bruker de rollespill for å bringe praktiske problemstillinger fra skolehverdagen inn i utdanningen.

Prekvalifisering av Inpex Corporation
Inpex Corporation er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 48
Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 48, 2014.

Kommenterer budsjettet

Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen
- Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Vi går nå gjennom den statlige arbeidsgiverfunksjonen, for å vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i organiseringen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Prop. 20 S (2014?2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og ...

Prop. 18 L (2014?2015) - Lov om forsvunne personar og lov om endringar i arv...
I proposisjonen legg Justis- og beredskapsdepartementet fram eit forslag til ei ny lov om forsvunne personar. Lova skal erstatte den gjeldande lova som er frå 1961. Lovforslaget har reglar om når ein forsvunnen person skal reknast for å vere død, og framgangsmåten for å få fastslått dette. Lova gir også reglar om forvalting av buet til den forsvunne personen og om attendeføring av mottatte...

Prop. 23 S (2014?2015) - Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og om...

Prop. 33 S (2014?2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og ene...

Prop. 25 S (2014?2015) - Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepa...

Prop. 19 L (2014?2015) - Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skole...
Kunnskapsdepartementet foreslår at det presiseres i opplæringsloven og privatskoleloven at en elev som mobber, kan flyttes til en annen skole.

Prop. 32 S (2014?2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsde...
Samferdselsdepartementet foreslår endra løyvingar til veg, jernbane, kystforvalting og post og telekommunikasjon. Løyvingsendringane gjeld m.a. midlar til riksvegar og jernbane etter flaum på Vestlandet i oktober 2014. Vidare blir det orientert om fleire vegsaker, som forlenga bompengeinnkrevjing på E18 gjennom Vestfold.

Prop. 22 S (2014?2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepar...

Prop. 28 S (2014?2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- o...

Nye reglar for løyvehavarane blir sett i verk etter nyttår
Statens vegvesens si nye nasjonale løyveeining i Lærdal vil frå 1. januar 2015 overta det administrative ansvaret for løyva for godstransport og turvogn. Hittil er det fylkeskommunane som har hatt dette ansvaret. Samstundes vil det internasjonale løyvet for gods- og turvogn (fellesskapsløyvet) også gjelde som nasjonalt løyve. I tillegg er det vedteke lov- og forskriftsendringar som har påverkna...

Prop. 24 S (2014?2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og b...
Ekstraordinære utgifter knytt til mellom anna skogbrannar og flaum i 2014 gjer at Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap og Sivilforsvaret. Det vert også foreslått endringar i løyvingane til redningshelikopter og Nødnett, i forbindelse med endra periodisering av utgifter. I tillegg foreslås omdisponeringar og endringar i løyvingar på diverse...

Prop. 26 S (2014?2015) - Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og mi...

Prop. 27 S (2014?2015) - Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og...

Prop. 30 S (2014-2015) - Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepa...

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla