globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


Enighet i Lima
Over tretti timer på overtid endte klimaforhandlingene i Lima med enighet. Partene har i natt funnet frem til et kompromiss som gjør det enklere å få en internasjonal klimaavtale på plass neste år.

Solvik-Olsen åpnet E6-strekningen Minnesund-Labbdalen
? E6 nord for Oslo er viktig for hele landet, og særlig for næringslivet og de som bor i Hedmark og Oppland. Det er gledelig at disse får en tryggere og raskere veg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Menneskerettigheter må øverst på dagsorden
Menneskerettighetene er under stadig større press. Regjeringen setter menneskerettigheter på dagsorden med en ny stortingsmelding, skriver utenriksminister Børge Brende i denne kronikken

Økte grenser for konsesjonsfri kyllingproduksjon er fastsatt
I Statsråd i dag er det vedtatt endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon. Endringene innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekyllingproduksjon økes fra inntil 140.000 til 280.000 omsatte og slaktede kyllinger pr. år og for kalkunproduksjon fra inntil 30.000 til 60.000 omsatte og slaktede kalkuner pr. år.

Norge og Tyskland sammen for å bevare Ecuadors regnskog
Tyskland, Ecuador og Norge har i dag inngått avtale om å redusere avskogingen i Ecuador. I avtalen, som ble undertegnet under klimatoppmøtet i Lima, lover Norge inntil 300 millioner norske kroner til Ecuador.

Singapore og Norge får lederrolle i Lima
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har sammen med Singapores miljøvernminister, Vivian Balakrishnan, fått oppdraget i å lede de siste og avgjørende klimaforhandlingene i Lima i Peru.

Svar på spørsmål om FN og Dag Hammarskjölds død
Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva regjeringen vil gjøre for å bidra til en oppklaring av Dag Hammarskjölds og andre FN-arbeideres død.

28 millioner kroner til Antidoping Norge i 2015
Antidoping Norge er i statsråd i dag tildelt 28 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål i 2015. Dette er en økning på 2 millioner kroner fra 2014.

Åtte kunstinstitusjoner får midler til å honorere kunstnere
I kulturbudsjettet for 2015 utvides pilotprosjektet for utstillingshonorar til kunstnere ved statlig støttede kunstinstitusjoner. Med 2 millioner kroner i 2014 og 4 millioner kroner i 2015, kan til sammen 12 kunstinstitusjoner tilby kunstnere bedre betingelser og honorar for utstillingsarbeidet.

Fortsetter planlegging av Irak-bidrag
Norge arbeider med å få på plass avtaler for de norske styrkene i dialog med koalisjonspartnere. Avklaringene rundt dette er ikke på plass ennå.

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2015
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 11. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20.

-Ingen grunn til å tvile på Ørland
I de siste dagene har flere medier skrevet at kampflybasen på Ørland blir flere milliarder kroner dyrere enn den opprinnelige rammen som ble presentert for Stortinget ? og at basen vil bli minst like dyr som Bodø. -Det er ikke riktig. Vi er fortsatt trygge på at riktig base er valgt, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2015
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 11.desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.

Forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015

Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale for 2015
- Det er veldig bra at Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg har også merket meg at volumet på kvotene har vokst og at det gir nye muligheter for flere av våre flåtegrupper.

Færre eldre med kort botid i Norge avhengige av sosialhjelp
Ordningen med supplerende stønad til personer som får liten eller ingen alderspensjon fra folketrygden på grunn av kort botid i Norge virker etter hensikten. Ordningen har ført til at betydelig færre eldre med kort botid nå er avhengige av økonomisk sosialhjelp.

43 millioner kroner mer til Norges idrettsforbund i 2015 ? økt satsing på idr...
Norges idrettsforbund (NIF) er i statsråd i dag tildelt 636 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål i 2015. Dette er en økning på 43 millioner kroner fra 2014. Av økningen skal 20 millioner kroner gå til å styrke satsingen på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bilaterale militære aktiviteter med Russland innstilles ut 2015
Norge innstiller bilaterale militære aktiviteter med Russland ut 2015.

Innlegg ved lansering av stortingsmeldingen om menneskerettigheter
Målet med en melding om menneskerettigheter til Stortinget er å styrke menneskerettighetsarbeidet i utenriks- og utviklingspolitikken. Det er nødvendig. Og på tide, sa utenriksminister Børge Brende da han lanserte meldingen.

Endring i forskrift
Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt en Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv.

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS...

Avgjørelse i seks småkraftsaker
Olje- og energidepartementet har avgjort seks klagesaker for små vannkraftverk i Troms, Sør-Trøndelag, Hordaland og Oppland fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er opprettholdt i alle sakene.

Foreslår endringer i sjøloven
Regjeringen foreslår endringer i sjøloven for å få bedre erstatningsvern ved sjøtransport av farlige og skadelige stoffer (HNS)

Rapport fra EUs transportrådsmøte
Europa 2020-strategien, EUs jernbanepakke IV, Single European Sky II+ og det latviske formannskapets prioriteringer var på dagsorden da EUs transportministre møttes i Brussel 3. desember. Samferdselsråd Camilla Ongre rapporterer.

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og viltloven
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om at det i naturmangfoldloven innføres adgang for administrative myndigheter til å foreta beslag og inndragning. Det foreslås også en endring i kunngjøringsreglene i naturmangfoldloven, og flere klargjøringer og rettinger av feil i naturmangfoldloven og viltloven. Høringsfristen er 14. januar 2015.

Større fleksibilitet i arbeidslivet
? Vi trenger en arbeidsmiljølov som er mer moderne og tilpasset dagens arbeidsliv. Derfor foreslår regjeringen flere endringer som gir økt fleksibilitet og arbeidstakere økt innflytelse over egen arbeidshverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 51
Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 51, 2014.

Opphever betjeningskrav for solarier
Regjeringen har i dag, 12. desember, vedtatt å oppheve betjeningskravet for solarier. Betjeningskravet blir erstattet med enklere elektroniske løsninger for å håndheve aldersgrensen.

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelsesko...
Fastsatt av Finansdepartementet 12.desember 2014 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) m.m. § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav
Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla