globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Offentlige etater.

Nyheter fra Regjeringa.no finner du nederst på siden.

Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Forsvaret
Hjemmesiden til det Norske forsvaret. Denne portalen om Forsvaret skal gi informasjon og fakta i kortform, med henvisninger til nettsider med flere detaljer og mer utførlige forklaringer.

Kongehuset
Dette er kongehusets offisielle nettside. Her finner du bilder, informasjon og historisk materiale.

Kripos
1. januar 2005 ble Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettet . Det nye særorganet har fått vesentlige endringer i ansvarsområde, myndighet og innhold i forhold til tidligere Kriminalpolitisentralen. Nye Kripos er et sentralt bistandsorgan for politi- og lensmannsetaten.

MinSide
Minside er et offentlig servicekontor på Internett. Minside gir deg:

  • En felles inngang til elektroniske tjenester fra det offentlige
  • Mulighet for enkel dialog med det offentlige
  • Oversikt over informasjon som er registrert om deg i ulike offentlige registre

Innbyggerportalen skal bidra til en enklere hverdag for folk flest gjennom å gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige.

Offentlige tjenestetilbud er samlet i én individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side. Informasjonen er tematisk strukturert, og tjenestene er samlet og sortert ut fra innbyggerens behov. Som bruker vil du lett kunne finne fram til de tjenestene du trenger uten forkunnskaper om hvilken offentlig etat som har ansvaret for tjenesten.

Norge.no
Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det oversiktlig å finne frem til offentlig informasjon og sikre at du som bruker får en enkel tilgang til å utføre offentlige tjenester. Norge.no er en egen virksomhet underlagt Fornynings- og administrasjonsdepartementet.

Odin (Regjeringen)
På Odin.no finner du informasjon fra regjeringen og departementene.

Skatteetaten
På skatteetaten.no finner du informasjon om skatt, moms, arveavgift, arbeidsgiveravgift og folkeregisteret. Du kan også levere opplysninger via nettstedet, f.eks. levere selvangivelsen, beregne skatten din, innberette moms, osv.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Stortinget
Her finner du alt du trenger å vite om Stortinget.

Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.

Trygdeetaten
Trygdeetatens hovedoppgave er å sikre hver enkelt de rettigheter en har i forhold til trygde- og bidragsordningene og å formidle hjelpemidler til funksjonshemmede.

Topp

Siste nytt fra Regjeringa.no

 


SIX x-clear Ltd gis tillatelse som sentral motpart (CCP)
Finansdepartementet har gitt SIX x-clear Ltd. tillatelse til å drive virksomhet som sentral motpart (CCP) i Norge, jf. verdipapirhandelloven § 13-1 sjette ledd. Tillatelsen er gitt på vilkår.

Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL
Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby ytterligere et militært bidrag, nå for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

Pressemøte om norske bidrag til Irak og Afghanistan i 2015
Statsminister Erna Solberg inviterer til pressemøte i dag kl. 17.30, om norske bidrag til de militære operasjonene i Irak og Afghanistan i 2015. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende vil også være til stede.

Myrfaret 1 AS

Prosjektmidlar til 16 ulike språktiltak
Kulturdepartementet har fordelt nærmare 4 millionar kroner til 16 ulike språktiltak.

Radøy kåra til årets barne- og ungdomskommune
Statsråd Solveig Horne delte ut prisen til Radøy kommune under Barne- og ungdomskonferansen i Kongsberg i dag.

Politikk om barn og unge

Tale til nyansatte i Politidirektoratet
Nyansatte i Politidirektoratet var torsdag 30. oktober 2014 på besøk i Justis- og beredskapsdepartementet. Der fikk de blant annet møte statsråd Anders Anundsen, som snakker om justispolitikk, Politidirektoratets rolle, og ledelse i hverdagen.

Flomsituasjonen på Vestlandet
Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for statens naturskadeordning. Over denne ordningen ytes det erstatning for naturskader i tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.

300 millioner til private investeringer i ren energi i Afrika

Høring - forskrift om gjennomføring i norsk rett av EU-rettsakter knyttet til...
Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forskriftsforslag om å ta inn i norsk rett EU-lovgivning som gjelder Det felles europeiske luftrom (Single European Sky II).

Regjeringens tysklandssatsing med særlig fokus på næringspolitikken og strate...
Næringsminister Monica Mælands tale i Det Norsk-Tyske Handelskammeret 29. oktober 2014.

Regjeringen har ikke fattet vedtak om genmodifisert mais
Det er feil at regjeringen har fattet vedtak om genmodifisert mais, slik det påstås i enkelte presseoppslag i dag.

Markant vekst i markedet for lokalmat
Det siste året har omsetningsveksten av lokalmat i butikk være på hele 16,5 prosent. Det utgjør en halv milliard i rene kroner. Sammenlignet med veksten i mat og drikke generelt vokser lokalmatmarkedet tre ganger så fort.

Dag 1: Studietur til Polen
Tre elever fra Lundamo Ungdomsskole i Sør-Trøndelag blogger fra skolens studietur til Warszawa i tilknytning til åpningen av Museet for polske jøders historie.

Ny styreleiar og nestleiar i Helse Midt-Norge RHF
Ola H. Strand og Paul Steinar Valle er i dag oppnemnde til høvesvis styreleiar og nestleiar i styret for Helse Midt-Norge RHF. Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund kommune, er nytt styremedlem.

Tøkje Consulting AS og Tøkje Solutions AS

Tydeligere vikepliktregler for syklister
? Jeg vil be Vegdirektoratet å vurdere mulighetene for å forenkle vikepliktsreglene for syklende. I tillegg vil jeg be dem sørge for bedre samordning mellom regelverk og faktisk vegutforming og regulering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Dette fordi mange syklister i dag opplever det uklart når de har vikeplikt.

Vestevik Eiendom AS

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag
Etter noen år med liten aktivitet, er det nå stor etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Skogbruksplan er viktig for skogbruksaktiviteten i kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger

Oil Boom Solutions AS

Passivhus Oslo AS

Nytt internasjonalt nettsted mot matsvinn
Tre FNorganisajoner har lansert et nytt globalt nettsted som gjennom informasjonsformidling skal bidra til å minke globalt matsvinn.

Militære bidrag til Afghanistan i 2015
Norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.

Pressemøte: Norske bidrag til utenlandsoperasjoner i 2015
Statsminister Erna Solberg inviterer til pressemøte om norske bidrag til de militære operasjonene i Irak og Afghanistan i 2015. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende vil også være til stede.

Innsats mot antisemittisme og bevaring av jødisk kulturarv i Europa
Antisemittisme er et skremmende eksempel på hvordan fordommer kan bestå over tid. Norge bruker derfor EØS-midler på tiltak mot antisemittisme og for å øke kunnskap og flerkulturell forståelse gjennom å bevare jødisk kulturarv i Europa.

Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige t...
Denne veilederen beskriver retningslinjene for mobilitetsordninger i staten. Gjennom å stimulere til intern mobilitet kan virksomhetene legge til rette for at medarbeidere mestrer mer sammensatte oppgaver, bidra til faglig oppdatering og opparbeide spisskompetanse innfor ulike fagområder.

Fiskeridirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning med svar på ny hø...

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla