globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Befriende ord fra legen
«Som snørr fra øynene,» sa fastlegen til meg. Det var de fineste ordene jeg hadde hørt på lenge. Fine fordi de var så enkle og beskrivende, så lette å bringe videre. Et eller annet sted, mellom det tunge fagspråket i vitenskapelige tidsskrifter og det unyanserte i de mest overfladiske avisartiklene, kan vi kanskje litt oftere finne de magiske ordene som vil glede både fagfolk og journalister ? og ikke minst leserne, skriver helsejournalist og gjesteskribent Leni Aurora Brækhus.

Norsk oversettelse av kartleggingsverktøy for alkoholabstinens
Effektiv håndtering av abstinens i en tidlig fase kan redusere risiko for kompliserte og livstruende tilstander. Et kartleggingsverktøy for alkoholabstinens er nå oversatt til norsk.

Brukeren vet best hvor skoen trykker
Når sykdom rammer, må fysisk og psykisk helse ses i sammenheng. Pasienter må ha verktøy til å håndtere den mentale støyen som sykdom kan gi, skriver Hilde Sofie Hamre og Elin Fjerstad i en kommentarartikkel. Ved Diakonhjemmet Sykehus har Brukerutvalget bidratt til at kliniske helsepsykologiske tjenester er blitt en del av tilbudet.

Bruk tavlen
Tavlen er et undervurdert pedagogisk hjelpemiddel. Den kan brukes som både alternativ og supplement til PowerPoint. Kontakten med studentene blir bedre, og tempo og fremdrift kan tilpasses innspill og spørsmål fra auditoriet. Tavlebruk er verken gammelmodig eller nostalgisk, men tvert imot moderne, direkte, dynamisk, intuitivt og fritt tilgjengelig, skriver medisinsk redaktør Petter Gjersvik.

Alle syke nyfødte bør få enkeltrom
Utgangspunktet for familiefokusert behandling er at foreldre er nødvendige omsorgspersoner for sine barn under sykehusinnleggelse, ikke minst i nyfødtperioden. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget viser at enkeltrom for den syke nyfødte med foreldrene har fordeler sammenliknet med tradisjonelle åpne nyfødtavdelinger, skriver Anne Lee Solevåg og medarbeidere i en kommentarartikkel.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom
Arbeidsrelatert sykdom kan forebygges, men det kreves kunnskaper og vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak, skriver Tor Olav Brøvig Aasen på lederplass.

Astma som arbeidssykdom
Eksponering for irritative og sensibiliserende stoffer på arbeidsplassen er en viktig årsak til astma hos voksne og kan være en forverrende faktor ved allerede etablert astma. Ved påvisning av ett slikt tilfelle bør legen sette i gang primærforebyggende tiltak for å forhindre at flere arbeidstakere utvikler astma.

Hørselstap som arbeidssykdom
Leger kan bidra til å forebygge hørselsskader ved å melde fra om støyeksponerte pasienter med mulig arbeidsrelatert hørselstap. Dagens meldepraksis fanger ikke godt nok opp hørselstap hos kvinner, yngre arbeidstakere og arbeidstakere i bedrifter uten bedriftshelsetjeneste. Dette viser en gjennomgang av rundt 7 900 meldinger til Arbeidstilsynet.

Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag
Lungekreft kan være forårsaket av eksponering for skadelige stoffer på arbeidsplassen. Av 105 tilfeller av nylig diagnostisert lungekreft i Sør-Trøndelag i 2010???12 ble 28 vurdert å være sannsynlig eller mulig arbeidsbetinget. Arbeidsanamnese bør alltid inngå i utredningen av pasienter med lungekreft.

Arbeidsrelatert kols
Eksponering for en rekke organiske og uorganiske partikler og gasser i arbeid kan gi kols også ved dagens eksponeringsnivåer. Leger bør spørre om slik eksponering ved både mistenkt og etablert kols og ha lav terskel for henvisning til arbeidsmedisinsk vurdering.

Jobben kan gjøre deg syk
En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols.

Fikk kramper og bevissthetstap av alternativ kreftbehandling
En kvinne i 40-årene med metastaserende rectumcancer forsøkte alternativ behandling med cesium, et alkalisk metall, istedenfor palliativ kjemoterapi. Det førte galt av sted.

Å lytte til pasientens preferanser
Krav om pasientmedvirkning og respekt for autonomi kan komme på kollisjonskurs med legens holdninger til behandling. Hvorfor svikter legen i å undersøke pasientenes preferanser? Selv om en åpenbar grunn er tidsnød, må man spørre om legenes arbeidsmåte er optimal. Hvordan bør legen møte denne utfordringen?

Nevroviten og psykiatri
- Den betydelige utviklingen innenfor nevrobiologien de siste par generasjoner er i ferd med å gi et skifte i forståelsen av den menneskelige natur. Dette skiftet er like stort som da det freudske tankeunivers vokste frem i begynnelsen av forrige århundre. For begge disse begrepsverdener gjelder at de har perspektiv og innflytelse langt utover den kliniske verden, skriver Finn Magnussen i en kronikk.

HPV-vaksinering i et globalt perspektiv
Vaksinering av unge jenter mot humant papillom-virus (HPV) kan redde mange liv, men det er minst vaksinering der det trengs mest, viser en ny studie.

Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis
Usystematisk prostatakreftscreening med prostataspesifikt antigen (PSA) forekommer hyppig i allmennpraksis, selv om studier viser at screening ikke har effekt på prostataspesifikk mortalitet eller totalmortalitet. I de norske retningslinjene anbefales kun screening for en svært liten høyrisikogruppe. Resten av befolkningen skal ikke screenes. Forfatterne av en kommentarartikkel i Tidsskriftet foreslår to enkle tiltak som kan hjelpe allmennlegene til å implementere kunnskapsbasert praksis for PSA-testing.

Formynderstaten
Ved sin streik opptrådte lærerne som en spydspiss inn i formynderstaten. De var på en barrikade hvor også vi leger burde vært. Fortvilelse, forbannelse og opplevelse av mistillit fra formynderstaten har vokst. Dessverre er vi ikke frustrert nok, eller vi mangler lærernes kampvilje, skriver overlege og tillitsvalgt, Steinar Solberg.

Kommunikasjon som verktøy i klinisk hverdag
Sviktende kommunikasjon mellom lege og pasient/pårørende er ofte kilde til klagesaker. God kommunikasjon derimot, er kilde til pasienttilfredshet, bedre helse for pasienten og til mestringsfølelse hos legen. Hvordan kan det legges til rette for at leger får trent opp sine kommunikasjonsferdigheter? Diakonhjemmet Sykehus har valgt å innføre obligatoriske kurs i klinisk kommunikasjon for alle nyansatte leger, og i en kommentarartikkel forteller de om sine erfaringer.

Å se hele mennesket
- Min erfaring med helsevesenet er at det kan preges av en manglende helhetlig forståelse for individet. Et kartesiansk skille mellom sjel og legeme, kropp og sinn og psykolog og lege kan hindre effektiv behandling av pasientens sammensatte helseplager, skriver gjesteskribent og tidligere stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug.

Kritisk informasjon i kjernejournal
Med innføringen av kjernejournal vil kritisk informasjon registrert på den enkelte pasient bli tilgjengelig nasjonalt. Vi vil da få et rikere informasjonsgrunnlag for tilpassing av behandling, skriver Eirik Nikolai Arnesen og Bent Asgeir Larsen i en kommentartartikkel.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla