globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Diffusjonsvektet MR ved transitorisk iskemisk anfall
Bedret radiologisk diagnostikk av cerebral iskemisk skade har vært medvirkende til en moderne, vevsbasert definisjon av transitorisk iskemisk anfall og hjerneinfarkt. Diffusjonsvektet magnetisk resonanstomografi har høy sensitivitet og spesifisitet for infarktforandringer ved utredning av mulig cerebral iskemi. Vi mener at metoden bør være en av grunnpilarene i diagnostikken av pasienter med mulig transitorisk iskemisk anfall.

Vaksinasjon mot helvetesild
Etter hvert som det blir stadig flere eldre i befolkningen, vil trolig antall tilfeller av herpes zoster og postherpetisk nevralgi øke. En vaksine mot herpes zoster er nylig blitt tilgjengelig i Norge. Sanofi Pasteur MSD har mottatt en rekke spørsmål om vaksinen. Jeg ønsker med denne kommentaren å imøtekomme interessen.

Antistoffer ved paraneoplasi påvirker nevroner i lillehjernen
Et antistoff hos pasienter med paraneoplastisk cerebellar degenerering påvirker kalsiumbalansen i purkinjeceller i cerebellum. Dette viser en ny norsk studie. ? Det er tidligere vist at ulike antistoffer som binder antigener på cellemembranen kan være årsak til sykdom, og denne studien viser at også antistoffer mot intracellulære proteiner kan være patogene, sier Christian Vedeler, som er studiens sisteforfatter og professor ved Universitetet i Bergen.

Hva er god behandling ved akutt hjerneslag?
Overdreven vekt på trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av ressursene. På gruppenivå gir slagenhetsbehandling med god margin mest helsegevinst, skriver Hanne M. Frøyshov, spesialist i indremedisin og i geriatri.

Studier som stikkes under stol
WHO har reist krav om at resultatene av kliniske studier må innsendes til publisering senest 12 måneder etter studieavslutning. WHO krever også at data fra eldre, upubliserte studier må offentliggjøres. Initiativet bidrar til at det blir stadig vanskeligere å gjemme seg, skriver konstituert sjefredaktør Are Brean.

Menneskene, medisinen og multene
Allmennlege Morten Bain brenner for norsk distriktsmedisin etter over 30 år som lege mellom stupbratte fjell i Lofoten, men frykter at den tradisjonelle distriktslegen er en utdøende rase. Nå mener han at rekrutteringen bør reddes ved hjelp av LIS-stillinger i allmennmedisin ? og innføring av obligatoriske multeplukkingsprøver.

Dette kommer du ikke til å huske
Det er viktig å holde seg oppdatert ved å lese fagartikler. Enda viktigere er det å huske det man leser. Det finnes en rekke forhold som påvirker evnen til å huske, for eksempel søvn, blodsukkernivå, konsentrasjon, syns- og hørselsfunksjon og mental helse, skriver medisinsk redaktør Tor Rosness.

Flere skader i russetiden
Russetiden er en tid med fest, moro og feiring av at 13 års skolegang snart er gjennomført. Men feiringen fører med seg noen mindre hyggelige ting også. En ny studie viser høyere forekomst av skader blant 19-åringer i perioden russetiden pågår.

Klinisk nytte av plateberiket plasma?
Et blodplatekonsentrat kalt plateberiket plasma får stadig større plass i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser. Metoden har vært hyppig brukt innen idrettsmedisinen, og også i Norge tilbys den av flere private aktører. Hva vet vi egentlig om effekten?

EKG i allmennpraksis ? kvaliteten kan forbedres
Et EKG må tas riktig og tolkes korrekt for at undersøkelsen skal ha verdi. Det er en billig og rask undersøkelse som passer godt i allmennpraksis, men den krever opplæring for å kunne brukes optimalt i den kliniske hverdagen. Vi foreslår et minikurs for allmennleger i spesialisering og et tettere samarbeid med spesialisthelsetjenesten om tolkingen, skriver Knut Gjesdal og medforfattere i en kommentarartikkel.

Helsedirektoratet gir feil anbefaling om bestemmelse av fosteralder
I oktober 2014 kom Helsedirektoratet med en anbefaling om at hele landet skal bruke én ultralydmetode, eSnurra, for bestemmelse av svangerskapsalder og termin. Vi mener at dette er en faglig uforsvarlig anbefaling og at direktoratet har håndtert prosessen uryddig, skriver Torvid Kiserud og hans medforfattere i en kommentarartikkel.

Helse i ungdomstiden og arbeidsuførhet i ung voksen alder
Svekket helse i ungdomstiden er en tydelig indikator på økt sårbarhet i overgangen til voksen alder og for å ende opp som mottaker av langvarige sykdomsbaserte trygdeytelser. Forebygging av uførhet og eksklusjon i ung alder bør skje med et helhetlig perspektiv på barn og ungdoms helse og sårbarhet samt ved tilrettelegging for å hjelpe unge mennesker til å leve bedre med sine helseplager.

Vi vil ikke ha flere piller
Hvem drømmer vel ikke om en enklere og mer behagelig vei ut av sykdom og lidelse? For legene kan nye medisiner og ny teknologi føre til kortere konsultasjoner og mindre press fra krevende pasienter, og for pasientene og deres pårørende vil nye piller skape store forventninger til et nytt og bedre liv, skriver Lars Kittilsen i en kommentarartikkel.

Bekymringsmelding om antibiotika i kyllingfôr
Det er gjort kjent at norske kyllinger får antibiotika i fôret og at dette gir risiko for multiresistente Escherichia coli. Bransjefolk og myndigheter forsikrer oss om at det ikke er farlig å spise kylling bare vi følger deres råd. Forbrukerne er skeptiske. Jeg synes det er på sin plass å komme med noen synspunkter, skriver Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor emeritus ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Hvorfor ortogeriatri?
Om lag 9 000 personer i Norge får et brudd i øvre femurende hvert år. Denne pasientgruppen er sårbar ? med mange komorbide tilstander, høyt legemiddelforbruk og høy prevalens av demens. Prognosen er alvorlig. Et strukturert samarbeid mellom spesialister i ortopedi og geriatri gir bedre behandlingsresultat for pasientene og nye vitenskapelige innfallsvinkler.

En mer realistisk forståelse for kreft og kreftforskning
Jo bedre medisinske behandlingsmetoder, jo lenger lever vi og desto flere krefttilfeller blir det i befolkningen. Dagens kreftepidemi ikke er et problem som moderne medisin er i ferd med å løse ? den er et problem vi er i ferd med å skape. Forestillingen om at løsningen på kreftgåten ligger bak neste sving, som en slags genial medisinsk oppdagelse, er misvisende og bør avlives en gang for alle.

En ung kvinne med slanke hender
En ung kvinne utviklet fra slutten av tenårene gradvis økende atrofi og svekkelse av de små håndmusklene. Den øvrige muskulaturen var upåvirket. Kvinnen hadde alltid vært frisk, og det var ingen kjente nevrologiske sykdommer i slekten. Hun beskrev nedsatt finmotorikk og vanskeligheter med å skrive fordi hun hadde dårlig grep om pennen. Grundig utredning og litteratursøk avslørte etter hvert en svært sjelden diagnose.

Antibiotika eller operasjon ved appendisitt hos barn?
En svensk studie har undersøkt om barn med akutt appendisitt uten perforasjon kan behandles med antibiotika alene.Akutt appendisitt er den vanligste årsaken til akutt kirurgi hos barn og skal behandles med appendektomi. ? Studien viser etter min mening svært gode resultater med laparoskopisk appendektomi, mens resultatene med antibiotika alene er noe dårligere. Fortsatt er appendektomi å foretrekke ved ikke-perforert appendisitt, sier Hans Skari, som er overlege ved Barnekirurgisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Til hverdag og fest
Distriktslegen i Oppdal redegjør i flere artikler for forholdene på stedet. I Tidsskriftet nr. 6/1933 tar han blant annet for seg matstellet og de forskjellige måltidene. Fremstilling og bruk av de mange melkebaserte rettene beskrives nøye. Det tradisjonelle kostholdet er på vikende front ? ulempen er at bløtt kjøpebrød med sirup ødelegger barnas tenner og at kaffen fortrenger melken.

De gamle er eldst ? eller bare eldre?
Å bli gammel er et naturlig mål for mange av oss, og en stadig voksende del av befolkningen er å anse som eldre. Hvordan brukes egentlig disse begrepene? I manges ører vil nok en gammel dame oppfattes som eldre enn en eldre dame. Mens eldst kan være en hedersbetegnelse i visse sammenhenger, oppfattes gammel gjerne som mer negativt.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla