globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Å være til stede
Hun har bekledd tre ministerposter og sittet i et utall nasjonale utvalg og råd. Ti år etter nådd pensjonsalder har hun fortsatt et ord med i politikken. Nå er geriateren selv i ferd med å eldes, i alle fall på papiret. Det er tid for å gjøre opp status for et langt liv med mye engasjement. Les portrettintervjuet med Wenche Frogn Sellæg.

Spedbarn som ikke hører
Døvhet og alvorlig grad av hørselshemning hos nyfødte forekommer ved i overkant av én per tusen fødsler. Systematisk screening og nye genetiske metoder sikrer tidlig diagnostikk, behandling og habilitering av spedbarn med medfødt hørseltap.

I farta!
De har alle stått på toppen av hoppbakken til Medicinernes Skiklub Svartor og kjent på angsten. De har alle undervist ungdom i seksuallivets gleder og farer. Og de har alle fryktelig mange baller i lufta. Det har sine fordeler og sine ulemper å være barna til Cecilie Risøe.

Endring i sykehus ? et spørsmål om ledelse
Ved store endringsprosjekter i sykehussektoren følger man konsulentråd fra andre bransjer ? og feiler overraskende ofte. En gjennomgang av studiene i forskningsprogrammet «IKT og endring» gir oss grunn til å mene at profesjonene i for liten grad blir inkludert når ny teknologi og nye styringsfilosofier skal innføres, skriver Frode Heldal og Endre Sjøvold i en kronikk.

En rivende utvikling?
Medisinen utvikler seg hurtig. Men mye er ved det samme. Klisjeen om en rivende utvikling maskerer en annen virkelighet ? at på mange områder går utviklingen langsomt, skriver assisterende sjefredaktør Erlend Hem på lederplass. Han nevner metastatisk kreft og degenerative hjernesykdommer som eksempler.

Hvem skal ta seg av alkoholikeren?
Rusmiddelmisbrukere sliter med mye mer enn selve rusmisbruket. De har i tillegg i gjennomsnitt fire sykdomsdiagnoser. Mange får likevel ikke den behandlingen de trenger.

Tror alle, men tviler på alt
Om leger kan man tenke at de er gartnere i andres eksistens. Kjell Johansen var lege for leger og forundrer seg over hvor sårbare vi er. At «omsorg og tenking er sjelens gymnastikk» har han fra kollega Hippokrates. Og aller best lyder det på latin: «Cura et cogitatio animi exercitatio est.»

Dagens bilkøer ? morgendagens helsekøer
Det er vinter, ute er det bitende kaldt og luftforurensninga er så kraftig at du kan se den. På radioen oppfordres folk med astma og allergi til å holde seg innendørs, gamle og syke likeså. Lufta i Bergen er så forurenset at det er skadelig for mange å gå ut i den. Det er god plass til legene i miljødebatten, minner gjesteskribent Lars Haltbrekken om. Han er leder av Norges naturvernforbund.

Sviktende kvalitet på muntlig legemiddelreklame
Siden 2007 har representanter for Legemiddelverket møtt opp på legekontorer og andre møter for å følge med på muntlig legemiddelreklame. Er kvaliteten på den muntlige informasjonen bedre enn for den skriftlige? Dessverre viser vår erfaring at det ikke står bra til, skriver Steinar Madsen og Bente Jerkø.

Vil fremtidens eldre være friskere?
Vi lever lenger enn før. Men hvilken helsetilstand kan vi forvente oss i de ekstra årene? Forskning på eldres helse viser sprikende funn. Et lengre liv er ikke nødvendigvis et lengre liv med god helse, skriver Ellen Melbye Langballe og Bjørn Heine Strand ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen?
Den nasjonale faglige veilederen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten sier at metenamin eller lokale østrogener kan ha en forebyggende effekt ved residiverende ukomplisert cystitt hos eldre kvinner og at kontinuerlig antibiotikaprofylakse bør unngås. Veilederen gir ikke konkrete råd om prioriteringsrekkefølge eller oppfølging. I en kronikk problematiserer derfor Wenche Haugen og Olav Spigset valg av legemiddel og diskuterer hvordan behandlingen kan skje i praksis.

Kjernejournalen som arbeidsverktøy?
Den medisinske journalen er det viktigste arbeidsdokumentet for leger, men mange journaler er så omfattende og uoversiktlige at det ikke er mulig å gjennomgå dem i løpet av en vanlig konsultasjon. Nå prøves det ut en nasjonal kjernejournal som skal bedre akuttmedisinsk behandling. Er det løsningen?, spør professor emeritus Jon Haffner i en kommentarartikkel.

Paternalisme på fremmarsj?
Flere leger synes å ønske mer tvangsbruk, men pasientenes rett til å nekte behandling er forankret i et gjennomtenkt lovverk. Dahlberg

Femurfraktur og kjeveleddsdestruksjon etter bruk av bisfosfonater
Bisfosfonater er av de vanligste legemidlene til behandling av osteoporose. De siste årene er det rapportert om bivirkninger etter langtidsbehandling. Vi beskriver her en pasient som etter langtidsbehandling med alendronsyre fikk atypisk femurfraktur bilateralt og kjeveleddsdestruksjon. Så vidt vi vet er dette ikke beskrevet tidligere hos postmenopausale kvinner etter langvarig bisfosfonatbruk.

Flere akuttinnleggelser i psykiatrien
Antall psykiatriske akuttinnleggelser i Østfold økte sterkt fra 2000 til 2010, særlig for rusrelaterte lidelser. Andelen tvangsinnleggelser sank, men var uendret i forhold til folketallet. Dette viser en kartlegging av psykiatriske sykehusinnleggelser i Østfold.

Mellom papirfabrikkene og verdensveven
Ny informasjonsteknologi og nye «papirfabrikker» utfordrer nå de tradisjonelle fagtidsskriftene. Hva konsekvensene av denne maktforskyvningen blir, er vanskelig å forutse. Hvem skal selektere og kvalitetssikre, slik at det blir mulig å anvende kunnskapen i praksis, hvis ikke tidsskriftene skal gjøre det?, spør sjefredaktør Charlotte Haug.

Skjerming ? en omdiskutert behandling
Skjerming av psykiatriske pasienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert behandlingsmetode. Men den er likevel veldig vanlig.

Morfin i behandlingen av akutt lungeødem
Morfin har lenge vært brukt i behandlingen av akutt lungeødem, men det finnes ingen dokumentasjon for at slik behandling bedrer prognosen. Tvert imot tyder noen studier på at bruk av morfin gir økt dødelighet, skriver forfatterne av en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. Nytte og risiko av morfin kan bare avklares med gode kliniske forsøk.

Handbak eller stetoskop?
- Ein dag sit me der. Samtalen er komen til punktet for kjøp og sal. Eg prøver selje ein borgarleg livsstil, han vil kjøpa seg ei mjukare bakruslanding. Eg meiner eg har gode kort på handa, både fagleg og logisk. Forhandlingane dreg seg til og argumenta mine gjer ikkje inntrykk på han. Eg kjenner meg provosert og sinna. Det er eg som eig dette kontoret! Eg vil styre takt og tone. Men korkje medisinsk teori eller medisinsk praksis bit på han. Så føyser eg Felleskatalogen og stetoskopet bortetter kontorpulten og seier høgt: «Skal me bryte handbak?».

Nyfødtmedisin i Afghanistan
Afghanistan er et av verdens fattigste land, og mødre- og spedbarnsdødeligheten er høy. Høsten 2013 arbeidet Sigrid Dannheim Vik for Leger Uten Grenser som barnelege ved en fødeklinikk øst i landet. Krigen og følgene av den er et viktig hinder for å nå tusenårsmålet for redusert barnedødelighet, skriver hun.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla