globe
Aftenposten Dagbladet Itavisen Nettavisen VG Digi.no Hardware.no

Helserelaterte nettsteder.

Nyheter fra helsenorge finner du nederst på siden.


Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Tar for seg og informerer om alle de kjente sykdommene samt de fleste ukjente. Liste over norske sykehus og helseregioner.

Doktor Online
Doktor Online er en norsk møteplass om helse og livskvalitet. Her treffer du en rekke av landets fremste leger, jordmødre og andre fagfolk. Du kommer også i kontakt med andre mennesker med erfaring, opplevelser og kunnskap som kan være nyttig for deg.

Felles-katalogen
Her finner du all nødvendig informasjon om de forskjellige legemidlene.

Folkehelse Instituttet
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.

Fritt sykehusvalg
I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet. Gjennom dette nettstedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlingsstedene, og om rettigheten til valg av sykehus.

Helsenett
Helsenett er et tverrfaglig helseinformasjonstilbud for norske forhold med over 9000 spørsmål og svar om ulike sykdommer og symptomer. Informasjonen er standardisert, produsentnøytral og kvalitetssikret fra over 100 fremstående fagfolk og et titalls organisasjoner.

Helsenytt for alle
Nettstedet "Helsenytt - for alle" inneholder helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringseksperter.

Iform.no
Her finner du mange nyttige tips og veiledning om trening og netopp det å holde seg i form.

Internet Mental Health
(Engelskspråklig) Her finner du mengder med informasjon relatert til mental helse.

Kjerringråd
Her finnes kjerringråd mot plager som forkjølelse, hoste hikke og vorter. Kjerringråd har hjelp både mot helseplager og mer generelle problemer slik som flekkfjerning og myggstikk.

Lommelegen
Her kan du stille spørsmål til legene, lese om behandlingsmetoder og mye mer.

Mozon
Ytterligere et nettsted med mengder av god informasjon om din helse.

Naturmedisin
Dette nettstedet tar for seg urtemedisin som alternativ behandlingsmetode. Her får du vite hvilke urter som er bra for hva osv.

NOA
NOA - Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, skal samle, analysere og formidle informasjon om arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte helseskader i Norge. Hensikten er å overvåke feltet og følge trender over tid, og dermed gi grunnlag for myndighetens og arbeidslivets prioriteringer.

Rådet for psykisk helse
Rådet for psykiske helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Skyttaputten
Her finner du utfyllende informasjon om planter og urter av mange forskjellige slag.

Snartpappa.no
Snartpappa.no er en uavhengig nettside som omhandler nettopp det å skulle få barn. De er ikke tilknyttet helsetjenesten. Formålet med Snartpappa.no er å innhente samt å samle informasjon fra fagmiljøet, forskningsmiljøet og samarbeidspartnere.

Spray Helse og Velvære
Dette er Sprays (TV2 Nettavisens) nettside om helse og velvære. Nettstedet er innholdsrikt, og er vel verdt en titt.

Trim.no
Hos Trim.no finner du mye nyttig informasjon om trening og kosthold. Absolutt verd et besøk.

Topp

HelsenyheterTidsskriftet.no


Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis
Usystematisk prostatakreftscreening med prostataspesifikt antigen (PSA) forekommer hyppig i allmennpraksis, selv om studier viser at screening ikke har effekt på prostataspesifikk mortalitet eller totalmortalitet. I de norske retningslinjene anbefales kun screening for en svært liten høyrisikogruppe. Resten av befolkningen skal ikke screenes. Forfatterne av en kommentarartikkel i Tidsskriftet foreslår to enkle tiltak som kan hjelpe allmennlegene til å implementere kunnskapsbasert praksis for PSA-testing.

Formynderstaten
Ved sin streik opptrådte lærerne som en spydspiss inn i formynderstaten. De var på en barrikade hvor også vi leger burde vært. Fortvilelse, forbannelse og opplevelse av mistillit fra formynderstaten har vokst. Dessverre er vi ikke frustrert nok, eller vi mangler lærernes kampvilje, skriver overlege og tillitsvalgt, Steinar Solberg.

Kommunikasjon som verktøy i klinisk hverdag
Sviktende kommunikasjon mellom lege og pasient/pårørende er ofte kilde til klagesaker. God kommunikasjon derimot, er kilde til pasienttilfredshet, bedre helse for pasienten og til mestringsfølelse hos legen. Hvordan kan det legges til rette for at leger får trent opp sine kommunikasjonsferdigheter? Diakonhjemmet Sykehus har valgt å innføre obligatoriske kurs i klinisk kommunikasjon for alle nyansatte leger, og i en kommentarartikkel forteller de om sine erfaringer.

Å se hele mennesket
- Min erfaring med helsevesenet er at det kan preges av en manglende helhetlig forståelse for individet. Et kartesiansk skille mellom sjel og legeme, kropp og sinn og psykolog og lege kan hindre effektiv behandling av pasientens sammensatte helseplager, skriver gjesteskribent og tidligere stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug.

Kritisk informasjon i kjernejournal
Med innføringen av kjernejournal vil kritisk informasjon registrert på den enkelte pasient bli tilgjengelig nasjonalt. Vi vil da få et rikere informasjonsgrunnlag for tilpassing av behandling, skriver Eirik Nikolai Arnesen og Bent Asgeir Larsen i en kommentartartikkel.

Eit enkelt spørsmål
Vegen frå misjonshuset i Skien til Harvard University kan synast lang. Ein god porsjon entusiasme, eit glitrande intellekt ? og ei eiga evne til å stille gode spørsmål kjem godt med. Harvard-professoren leitar stadig etter nye svar. Dersom han nokon gong går av med pensjon, finn du han kanskje igjen bak eit kyrkjeorgel i ein låve i Vest-Telemark. Bjørn Reino Olsen er portrettintervjuet i Tidsskriftet.

Randomiserte studier ? nyttige for hvem?
Randomiserte, kontrollerte effektstudier rager høyest i hierarkiet når det gjelder studiedesign, men de har ofte lav generaliserbarhet. Burde de rives ned fra pidestallen? spør Jøran Hjelmesæth på lederplass.

Høydoserate brakyterapi mot residiverende endetarmskreft etter konvensjonell ...
Etter primærbehandling av endetarmskreft vil 5???10 % av pasientene få lokalt og regionalt residiv. Ved progrediering etter residivbehandling med kirurgi og kjemoradiasjon er behandlingsmulighetene sparsomme. Som de første i Norge har Radiumhospitalet behandlet to pasienter med progredierende bekkenresidiv av endetarmskreft etter konvensjonell multimodal residivbehandling med høydoserate brakyterapi.

Ebola ? når vil vi lære?
Vi stikker hodet i sanden hvis vi (igjen) tror at patogene virus og bakterier kan isoleres til land og befolkninger langt borte. Hvorfor reagerte ikke WHO eller verden for øvrig på ebolautbruddet som startet i Vest-Afrika i desember 2013 på et tidspunkt da det var lite og håndterlig, spør sjefredaktør Charlotte Haug på lederplass. Hun minner om at flere tidligere utbrudd er stoppet i tide.

Urininkontinens etter fødsel er vanlig
Urininkontinens og livmorfremfall er vanligere etter vaginal fødsel enn etter keisersnitt. Keisersnitt er likevel ikke å anbefale som forebygging.

Hjerteinfarkt i Norge
Hver dag innlegges i gjennomsnitt 35 nordmenn med hjerteinfarkt ved norske sykehus. 90 % av dem overlever. Likevel finnes forbedringsområder.

Synkende forekomst av hjerneslag
Forekomsten av hjerneslag hos personer over 65 år har gått ned de siste tiårene, viser en amerikansk studie. Dødeligheten har også gått ned. ? Årsaken til dette kan være at vi i dag, som resultat av bedret risikokontroll, ser mildere hjerneslag. I tillegg kan behandlinger i slagenheter ha bidratt, sier overlege Brynjar Fure.

Glukosetoleranse og fødselsvekt
Gravide med høy glukosetoleranse kan ha økt risiko for å føde barn med lav fødselsvekt. Det viser en norsk studie som nylig ble publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Stafettpinneholderen
En norsk forsker jobber jevnt og trutt for å stoppe en neglisjert tropesykdom. Hun får penger fra Bill

Uetisk av nevrologene ikke å tilby pasienter med multippel sklerose cytostati...
Siden 1995 er over 1 000 pasienter med multippel sklerose blitt behandlet med cytostatika med autolog stamcellestøtte internasjonalt. Resultatene er nå klart bedre enn for bremsemedisinbehandling og tyder på at behandlingen kan stoppe sykdommen, skriver Sigbjørn Rogne i en kommentarartikkel. Han er rådgivende lege ved Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, og har selv multippel sklerose.

Urinmikroskopi ? et viktig diagnostisk verktøy
Mikroskopi av urinsedimenter er en enkel og billig, men ofte lite påaktet prosedyre. Med litt øvelse kan det bidra til rask og korrekt diagnose der det er spørsmål om sykdom i nyrer og urinveier, skriver Heidi Andersen og medarbeidere i en kronikk.

Når fysisk og psykisk vold blir en reduksjonisme
- Jeg er vokst opp i en ekstremt voldelig og totalitær familie, og holder mange forelesninger for helsepersonell om det, skriver gjesteskribent Yngve Hammerlin. Han er forfatter og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, og tar et oppgjør med hvordan vold blir forstått og formidlet av mange fagfolk.

Nobelprisen til ekteparet Moser
May-Britt og Edvard Moser er tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2014. De norske forskerne får prisen for sine oppdagelser av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen.

Kreft ? livet, døden og kjærligheten
- Dersom det er en sykdom jeg har fryktet i livet, er det kreft. For meg har den stått som den verste sykdommen. Så ble jeg faktisk rammet selv, og nå vet jeg at det er en skummel sykdom med lidelser og smerte, ofte lang behandling og uvisst utfall, skriver Karin Alice Mikkelsgård. - Men kan den være noe mer?

Hva bør rettspsykiatrien bidra med?
Rettspsykiatri er en praktisk klinisk og teoretisk fundert virksomhet som står til rettsstatens tjeneste, med forventet svar på spørsmål om utilregnelighet og vern av samfunnet. De psykiatriske diagnosene er i begrenset utstrekning av «forstående» art. Forfatterne av en kronikk i Tidsskriftet argumenterer for at det åpnes for mer nyanserte kliniske og personlighetsmessige beskrivelser, og spesielt etterlyser de et rettslig mandat om forbrytelsens motiv.

Topp

Om du ønsker å rapportere en død link, eller du mener noe mangler i oversikten kan du klikke her for å sende oss informasjon om dette.

Last ned Thunderbird
Last ned Firefox

Nytt fra Mozilla